سایت رسمی دانشگاه علمی کاربردی بوکان - نسخه آزمایشی
اعلام نمرات
  • نرم افزار   |
  • فناوری اطلاعات  |
  • معماری   |
  • حسابداری   |
  • حقوق (ثبتی)   |
  • حقوق (شورا)   |
  • دروس عمومی
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
شبکه 1 محمدی 25/4/93 نرم افزار مشاهده
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
امنیت شبکه 1 عشقی 14/4/93 فناوری مشاهده
سیستم وساختار فایل 1 رحمن نژاد 14/4/93 فناوری مشاهده
سیستم عامل 1 عشقی 14/4/93 فناوری مشاهده
فیزیک الکتریسیته 1 بهرامی 30/4/93 فناوری مشاهده
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
تاریخ معماری 1 زارعی 14/4/93 معماری مشاهده
زبان تخصصی 1 چلبی 14/4/93 معماری مشاهده
زبان تخصصی 1 پناهی 14/4/93 معماری مشاهده
تعمیر ونگهداری ساختمان 1 حسینی 25/4/93 معماری مشاهده
تنظیم شرایط محیطی 1 امینی 25/4/93 معماری مشاهده
نقشه برداری 1 حمیدی 31/4/93 معماری مشاهده
کارورزی 1 بوکانی 16/5/93 معماری مشاهده
آشنایی با مقررات ملی ساختمان 1 نصرالهی 23/5/93 معماری مشاهده
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
حسابداری مشاهده
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
اجرای مفاد 1 کریمی 14/4/93 حقوق ثبتی مشاهده
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
مشاهده
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
تربیت بدنی 1 1 جوهری 25/4/93 عمومی مشاهده
اخلاق وتربیت اسلامی 1 مصطفی پور 25/4/93 عمومی مشاهده

صفحه اصلی
صفحه اعلام نمرات
برنامه امتحانات
آیین نامه و مقررات
برنامه کلاسها
امور مالی و شهریه
سایت دانشگاه جامع
سایت واحد استانی (آغ)

 

 

 

 

 

All rights reserved