سایت رسمی دانشگاه علمی کاربردی بوکان - نسخه آزمایشی
اعلام نمرات
  • نرم افزار   |
  • فناوری اطلاعات  |
  • معماری   |
  • حسابداری   |
  • حقوق (ثبتی)   |
  • حقوق (شورا)   |
  • دروس عمومی
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
تجزیه 1 محمودی 12/11/92 نرم افزار مشاهده
مدلسازی 1 محمدی 27/11/92 نرم افزار مشاهده
تخصصی3 1 پناهی 27/11/92 نرم افزار مشاهده
تخصصی2 1 پناهی 27/11/92 نرم افزار مشاهده
کابل کشی 1 زارعی 28/11/92 نرم افزار مشاهده
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
مهندسی 1 محمدی 1/11/92 فناوری مشاهده
تجارت 1 عشقی 12/11/92 فناوری مشاهده
مبانی 1 عشقی 13/11/92 فناوری مشاهده
فناوری 1 عشقی 13/11/92 فناوری مشاهده
زبان 1 پناهی 14/11/92 فناوری مشاهده
تحلیل 1 محمودی 15/11/92 فناوری مشاهده
محیط 1 محمودی 15/11/92 فناوری مشاهده
مستند 1 محمدی 15/11/92 فناوری مشاهده
کتابخانه 1 عشقی 20/11/92 فناوری مشاهده
مباحث 1 معروفی 30/11/92 فناوری مشاهده
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
تنظیم شرایط 1 امینی 10/11/92 معماری مشاهده
نرم افزار 1 امینی 10/11/92 معماری مشاهده
ساخت 1 ملکی 15/11/92 معماری مشاهده
کارگاه 1 حمیدی 20/11/92 معماری مشاهده
مقاومت 1 حمیدی 20/11/92 معماری مشاهده
نقشه 1 حمیدی 20/11/92 معماری مشاهده
اساتیک 1 حمیدی 20/11/92 معماری مشاهده
برآورد 1 نصرالهی 23/11/92 معماری مشاهده
زتخصصی 1 چلبی 24/11/92 معماری مشاهده
نقشه2 1 محمد امینی 24/11/92 معماری مشاهده
طراحی فنی 1 بوکانی 30/1192 معماری مشاهده
فیزیک پیش 1 بهرامی 30/11/92 معماری مشاهده
تنظیم شرایط 1 زارعی 30/11/952 معماری مشاهده
طراحی 1 بوکانی 30/11/92 معماری مشاهده
تعمیر 1 چورکه 5/12/92 معماری مشاهده
کاربرد ن 1 چورکه 5/12/92 معماری مشاهده
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
حسابداری مشاهده
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
عمومی 2 1 توحیدی 1/11/92 حقوق ثبتی مشاهده
مدنی 2 1 اسماعیل پور 8/11/92 حقوق ثبتی مشاهده
اداری1 1 محمدی 10/11/92 حقوق ثبتی مشاهده
اجرای مفاد 1 کریمی 10/11/92 حقوق ثبتی مشاهده
آیین 1 اسماعیل پور 15/11/92 حقوق ثبتی مشاهده
مدنی1 1 اسماعیل پور 16/11/92 حقوق ثبتی مشاهده
املاک1 1 نجاتی 20/1192 حقوق ثبتی مشاهده
املاک2 1 حمیدی 20/11/92 حقوق ثبتی مشاهده
اصول 1 حمزه زاده 20/11/92 حقوق ثبتی مشاهده
متون1 1 حمزه زاده 20/11/92 حقوق ثبتی مشاهده
دادرسی1 1 اسماعیل پور 20/11/92 حقوق ثبتی مشاهده
فقه2 1 حمزه زاده 20/11/92 حقوق ثبتی مشاهده
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
جرایم 1 کریمی 1/11/92 شورا مشاهده
دادرسی 1 کریمی 1/11/92 شورا مشاهده
جزا 1 توحیدی 15/11/92 شورا مشاهده
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
کارآفرینی 1 سورانی 10/11/92 عمومی مشاهده
فارسی 1 احمدی 10/11/92 عمومی مشاهده
بدنی1 1 جوهری 15/11/92 عمومی مشاهده
اندیشه 1 مصطفی پور 24/11/92 عمومی مشاهده
اخلاق 1 مصطفی پور 24/11/92 عمومی مشاهده
اخلاق1 1 مصطفی پور 24/11/92 عمومی مشاهده
زخارجی 1 چلبی 24/11/92 عمومی مشاهده
جمعیت 1 حمزه زاده 27/11/92 عمومی مشاهده

صفحه اصلی
صفحه اعلام نمرات
برنامه امتحانات
آیین نامه و مقررات
برنامه کلاسها
امور مالی و شهریه
سایت دانشگاه جامع
سایت واحد استانی (آغ)

 

 

 

 

 

All rights reserved