دانشجویان گرامی میتوانند راهنمای امتحانات و برنامه امتحانی را به تفکیک رشته و ورودی در لینکهای ذیل مشاهده نمایند.


**راهنمای امتحانات - بسیار مهم**برنامه امتحانات دروس عمومی کاردانی و کارشناسیبرنامه امتحانات تخصصی- دوره کاردانی
برنامه امتحانات تخصصی- دوره کارشناسی